Ochrana
osobních údajů
header image graphic element
GDPR

Ochrana osobních údajů

Paragraph

Od 25. května 2018 se při zpracování osobních údajů uplatňuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení" nebo "GDPR") a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů"). Ochrana osobních údajů má pro společnost SPP Storage, s.r.o.. ("SPP Storage, s.r.o.." nebo "společnost") velký význam, proto je zpracování osobních údajů prováděno v souladu s požadavky těchto právních předpisů, s důrazem zejména na bezpečnost a ochranu osobních údajů.

 

Splnění informační povinnosti

Informace související se zpracováním osobních údajů týkajících se dotčené osoby poskytuje společnost dotčené osobě v souladu s GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů (tj. v době jejich získávání od dotčené osoby nebo pokud byly osobní údaje získány z jiného zdroje, v přiměřené lhůtě po jejich získání).

 

Práva dotčených osob

Podrobné informace o jednotlivých právech dotčené osoby, včetně způsobu jejich uplatnění, jsou uvedeny v informaci týkající se konkrétního účelu zpracování (např. při zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou všechny požadované informace uvedeny v informaci zpracované společností pro tento konkrétní účel) a jsou dostupné na webovém sídle společnosti v části ochrana osobních údajů.

 

 • Informace o zpracování osobních údajů - kamerové systémy

 • Informace o zpracování osobních údajů – přístupové systémy

 • Informace o zpracování osobních údajů - uchazeč o zaměstnání

 • Informace o zpracování osobních údajů - žádosti z externího prostředí

Informace o zpracování osobních údajů - kamerové systémy

Od 25. května 2018 platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) – "GDPR".

 

V souladu s článkem 13 GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. je společnost SPP Storage, s.r.o. povinna poskytnout Vám následující informace:

 • Identita a kontaktní údaje správce:

Správcem čl. 4 bod 7 GDPR je společnost SPP Storage, s.r.o., č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, vložka č. C 107605, kontaktní údaje: e-mail: podatelna@sppstorage.cz, web: www.sppstorage.cz ("společnost").

 

 • Účel a právní základ zpracování osobních údajů:

Účelem je monitorování administrativních prostor a technologických objektů společnosti za účelem (i) ochrany majetku, včetně bezpečného provozu technologických zařízení, (ii) řízení vstupů do objektů společnosti a do prostor, ve kterých společnost vykonává svou činnost, včetně monitorování neoprávněných/násilných vstupů do těchto objektů a prostor, (iii) ochrany zaměstnanců a osob vstupujících do objektů společnosti a do prostor, ve kterých společnost vykonává svou činnost, s jejím souhlasem. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, § 5 zákona o zpracování osobních údajů a § 60 odst. 8 písm. a) zák. č. 458/2000 Sb.- zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti.

 

 • Příjemci, resp. kategorie příjemců:

Příjemci jsou zaměstnanci společnosti, kteří jsou vzhledem k jejich pracovnímu zařazení a na základě pověření společnosti oprávněni zpracovávat osobní údaje související s kamerovými systémy, provozovatelé bezpečnostních systémů, orgány činné v trestním řízení.

 

 • Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace:

Společnost nepřenáší Vaše osobní údaje do třetí země ani je nepředává žádné mezinárodní organizaci.

 

 • Doba uchovávání osobních údajů:

14 dní.

 

 • Vaše práva jako dotčené osoby:

Máte právo kdykoli žádat o přístup k Vašim osobním údajům - na základě Vaší žádosti Vám společnost poskytne informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly osobní údaje poskytnuty a jaká je předpokládaná doba uchovávání osobních údajů. Společnost má právo odmítnout poskytnutí Vašich osobních údajů, pokud by takové poskytnutí mělo nepříznivé důsledky pro práva jiných osob. Máte právo kdykoli žádat o opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, pokud jsou neúplné. Máte také právo žádat o vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány nebo zpracovány. Máte právo žádat o omezení zpracování osobních údajů - můžete požádat společnost, aby nevymazala Vaše osobní údaje, které by jinak měla povinnost vymazat, a také můžete společnost požádat, aby s Vašimi osobními údaji nadále nepracovala, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, případně zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena odůvodněně. Společnost má právo odmítnout poskytnutí Vašich osobních údajů, pokud by takové poskytnutí mělo nepříznivé důsledky pro práva jiných osob. Máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud tak učiníte, Vaše osobní údaje budou společností nadále zpracovávány pouze v případě, že se prokáže, že existují vážné oprávněné důvody pro takový postup. Pokud se domníváte, že byla porušena Vaše práva ve spojitosti se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, , e-mail: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz

 

 • Jak můžete uplatnit svá práva?

Svá práva uplatníte u správce - společnosti jedním z následujících způsobů: písemně nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 1 výše).

 

 • Skutečnost, zda při zpracování Vašich osobních údajů dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování:

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování, které provádí stroj (počítač) bez zásahu člověka a které má pro Vás právní nebo jiné podobně vážné důsledky. K takovému zpracování v společnosti nedochází.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka: Implementace GDPR do českého právního řádu je realizována prostřednictvím zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ("zákon o zpracování osobních údajů").

Aktuální znění informací o zpracování osobních údajů je k dispozici na webových stránkách společnosti

Informace o zpracování osobních údajů – přístupové systémy

Od 25. května 2018 platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) – "GDPR".

V souladu s článkem 13 GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. je SPP Storage,s.r.o. povinna poskytnout Vám následující informace:

 

 • Identita a kontaktní údaje správce:

Správcem čl. 4 bod 7 GDPR je společnost SPP Storage, s.r.o., č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, vložka č. C 107605, kontaktní údaje: tel.: e-mail: podatelna@sppstorage.cz, web: www.sppstorage.cz ("společnost").

 

 • Účel a právní základ zpracování osobních údajů:

Účelem je řízení (kontrola a evidence) vstupů zaměstnanců a osob vstupujících do objektů společnosti a do prostor, ve kterých společnost vykonává svou činnost, s jejím souhlasem, ochrana majetku, včetně bezpečného provozu technologických zařízení, zabránění vstupu neoprávněným osobám do vybraných prostor a objektů. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a § 13 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů - zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti.

 

 • Příjemci, resp. kategorie příjemců:

Příjemci jsou zaměstnanci společnosti, kteří vzhledem k jejich pracovnímu zařazení a na základě pověření společnosti jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje související s přístupovými systémy, poskytovatel strážní služby, provozovatelé bezpečnostních systémů, orgány činné v trestním řízení.

 

 • Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace:

Společnost nepřenáší Vaše osobní údaje do třetí země ani je nepředává žádné mezinárodní organizaci.

 

 • Doba uchovávání osobních údajů:

1 rok, není-li zvláštním právním předpisem stanoveno jinak

 

 • Vaše práva jako dotčené osoby:

Máte právo kdykoli žádat o přístup k Vašim osobním údajům - na základě Vaší žádosti Vám společnost poskytne informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly osobní údaje poskytnuty a jaká je předpokládaná doba uchovávání osobních údajů. Společnost má právo odmítnout poskytnutí Vašich osobních údajů, pokud by takové poskytnutí mělo nepříznivé důsledky pro práva jiných osob. Máte právo kdykoli žádat o opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, pokud jsou neúplné. Máte také právo žádat o vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány nebo zpracovány. Máte právo žádat o omezení zpracování osobních údajů - můžete požádat společnost, aby nevymazala Vaše osobní údaje, které by jinak měla povinnost vymazat, a také můžete společnost požádat, aby s Vašimi osobními údaji nadále nepracovala, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, případně zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena odůvodněně. Společnost má právo odmítnout poskytnutí Vašich osobních údajů, pokud by takové poskytnutí mělo nepříznivé důsledky pro práva jiných osob. Máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud tak učiníte, Vaše osobní údaje budou společností nadále zpracovávány pouze v případě, že se prokáže, že existují vážné oprávněné důvody pro takový postup. Pokud máte podezření, že byla porušena Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz

 

 • Jak můžete uplatnit svá práva?

Svá práva uplatníte u správce - společnosti jedním z následujících způsobů: písemně nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 1 výše).

 

 • Skutečnost, zda při zpracování Vašich osobních údajů dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování:

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování, které provádí stroj (počítač) bez zásahu člověka a které má pro Vás právní nebo jiné podobně vážné důsledky. K takovému zpracování v společnosti nedochází.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka: Implementace GDPR do českého právního řádu je realizována prostřednictvím zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ("zákon o zpracování osobních údajů").

Aktuální znění informací o zpracování osobních údajů je k dispozici na webových stránkách společnosti

Informace o zpracování osobních údajů – Uchazeč o zaměstnání

Od 25. května 2018 platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) – "GDPR".

V souladu s článkem 13 GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. je SPP Storage,s.r.o. povinna poskytnout Vám následující informace:

 

 • Identita a kontaktní údaje správce:

Správcem (čl. 4 bod 7 GDPR) je společnost SPP Storage, s.r.o., č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, vložka č. C 107605, kontaktní údaje: tel.: e-mail: podatelna@sppstorage.cz, web: www.sppstorage.cz ("společnost").

 

 • Účel a právní základ zpracování osobních údajů:

Společnost zpracovává vaše osobní údaje ve spojitosti s inzerovanou nabídkou volného pracovního místa a za účelem uzavření pracovní smlouvy nebo jiného pracovněprávního vztahu. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je provedení opatření před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

 • Zdroj, odkud pocházejí vaše osobní údaje:

Společnost zpracovává vaše osobní údaje:

a) uvedené v životopise nebo v motivačním dopise, který jste společnosti doručili;

b) zpřístupněné v databázi životopisů na internetovém portálu www.profesia.cz, www.jobs.cz nebo na dalších portálech sloužících k zveřejňování nabídek volných pracovních míst;

c) poskytnuté agenturou zprostředkovávající zaměstnání, která zpracovává osobní údaje poskytnuté vámi.

 

 • Příjemci nebo kategorie příjemců:

Příjemci jsou zaměstnanci společnosti, kteří jsou s ohledem na své pracovní zařazení a na základě pověření společnosti oprávněni zpracovávat osobní údaje související s agendou uchazečů o zaměstnání.

 

 • Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace:

Společnost nebude přenášet vaše osobní údaje do třetí země ani je nepřenese žádné mezinárodní organizaci.

 

 • Doba uchovávání osobních údajů:

Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu trvání výběrového řízení na pracovní pozici a následného zpracování závěrečného posouzení splnění podmínek požadovaných společností ze strany jednotlivých uchazečů, resp. do obsazení pracovní pozice, která je předmětem výběrového řízení. V případě Vámi poskytnutého výslovného souhlasu, může být uchovávání údajů dle předchozí věty prodlouženo.

 

 • Vaše práva jako subjektu údajů:

Máte právo kdykoliv žádat o přístup k vašim osobním údajům - na základě vaší žádosti vám společnost poskytne informaci, jaké osobní údaje o vás zpracovává, k jakému účelu, odkud tyto osobní údaje pocházejí, komu byly osobní údaje poskytnuty a jaká je předpokládaná doba uchovávání osobních údajů. Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění, pokud jsou neúplné. Máte také právo žádat o vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány nebo zpracovány. Máte právo žádat o omezení zpracování osobních údajů - můžete požádat společnost, aby nevymazala vaše osobní údaje, které by jinak měla povinnost vymazat, a také můžete požádat společnost, aby s vašimi osobními údaji nadále nepracovala, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávaná data přesná nebo zdůvodněně se vznesenou námitek proti zpracování osobních údajů. Máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů (pouze u osobních údajů, u kterých je právním základem zpracování oprávněný zájem společnosti). Pokud tak učiníte, vaše osobní údaje bude společnost nadále zpracovávat pouze v případě, že se prokáže, že existují závažné důvody pro takový postup.

 

Pokud máte podezření, že byla porušena Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz

 

 • Jak můžete uplatnit svá práva?

Svá práva (včetně práva odvolat souhlas) můžete uplatnit u správce - společnosti některým z následujících způsobů: písemně nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 1 výše).

 

 • Informace podle čl. 13 odst. 2 písm. e) GDPR 

Poskytování vašich osobních údajů souvisejících s agendou uchazečů o zaměstnání a jejich rozsah je požadavkem, který je nutný pro uzavření pracovní nebo obdobné smlouvy v případě úspěšného absolvování výběrového řízení.

 

 • Skutečnost, zda při zpracování vašich osobních údajů dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování:

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování, které provádí stroj (počítač) bez zásahu člověka a které má pro vás právní nebo jiné srovnatelně vážné důsledky. K takovému zpracování ve společnosti nedochází.

 • Společnost bude zpracovávat následující osobní údaje:

 

Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa bydliště, případně kontaktní adresa

Dosáhnuté vzdělání (včetně příslušných dokladů)

Informace o předchozích pracovních zkušenostech

E-mailová adresa

Telefonní kontakt

Informace o zpracování osobních údajů - žádosti z externího prostředí

Od 25. května 2018 platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) – "GDPR".

V souladu s článkem 13 GDPR je společnost SPP Storage, s.r.o., povinna poskytnout následující informace:

 

 • Identita a kontaktní údaje správce:

Správcem (čl. 4 bod 7 GDPR) je společnost SPP Storage, s.r.o., č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, vložka č. C 107605, kontaktní údaje: e-mail: podatelna@sppstorage.cz, www.sppstorage.cz ("společnost").

 

 • Účel a právní základ zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely posouzení žádostí subjektů z externího prostředí a vydávání stanovisek k činnostem, projektům nebo jiným záměrům v souladu se zvláštními právními předpisy (např. stavební zákon, zákon o územním plánování, energetický zákon, horní zákon, atd.).

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) a §68 odst.4 a §69 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb, tj. plnění zákonné povinnosti společnosti. Poskytnutí osobních údajů je tedy zákonným požadavkem. Pokud osobní údaje společnosti neposkytnete, nebude možné náležitě posoudit vaši žádost.

 

 • Zdroj, odkud pocházejí vaše osobní údaje:

Společnost zpracovává vaše osobní údaje:

a) poslané společnosti

 b) příslušným stavebním úřadům nebo jiným orgánům státní správy oprávněným vyžadovat stanovisko

c) poslané zástupcům, které jste pověřili prováděním právních úkonů souvisejících se stavebním řízením/koupí pozemku.

 

 • Příjemci nebo kategorie příjemců:

Příjemci zahrnují zaměstnance společnosti, kteří jsou v souladu s jejich pracovním zařazením a na základě pověření společnosti oprávnění zpracovávat osobní údaje související s evidencí žádostí subjektů z externího prostředí ohledně stanoviska k činnosti, projektu nebo jinému záměru v souladu s osobními právními předpisy, stavební úřady nebo jiné orgány státní správy oprávněné vyžadovat stanovisko společnosti podle zvláštních právních předpisů.

 

 • Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace:

Společnost nepřenáší vaše osobní údaje do třetí země ani k žádné mezinárodní organizaci.

 

 • Doba uchovávání osobních údajů:

10 let.

 

 • Vaše práva jako subjektu údajů:

Máte právo kdykoli požadovat přístup ke svým osobním údajům - na základě vaší žádosti vám společnost poskytne informaci, jaké osobní údaje o vás zpracovává, za jakým účelem, odkud byly tyto osobní údaje získány, komu byly osobní údaje poskytnuty a jaká je předpokládaná doba uchovávání osobních údajů. Společnost je oprávněna odmítnout poskytnout vaše osobní údaje, které zpracovává, pokud by takové poskytnutí mělo nepříznivé následky pro práva jiných osob. Máte právo kdykoli požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění, pokud jsou neúplné. Máte také právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly původně získány nebo zpracovány. Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů - můžete požádat společnost, aby nevymazala vaše osobní údaje, které by jinak měla povinnost vymazat, a také můžete společnost požádat, aby s vašimi osobními údaji nadále nepracovala, dokud se neprokáže, zda jsou zpracovávaná data přesná nebo zda byla vaše námitka proti zpracování osobních údajů odůvodněna.

Pokud máte podezření, že byla porušena Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz

 

 • Jak můžete uplatnit svá práva?

Svá práva uplatňujete u správce - společnosti některým z následujících způsobů: písemně nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 1 výše).

 

 • Skutečnost, zda při zpracování vašich osobních údajů dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování:

Automatizované rozhodování je rozhodování, které provádí stroj (počítač) bez zásahu člověka a které má pro vás právní nebo jiné podobně vážné důsledky. K takovému zpracování ve společnosti nedochází.

 

 • Jaké osobní údaje budou zpracovávány:

Společnost bude kromě osobních údajů uvedených na listech vlastnictví evidovaných v katastru nemovitostí zpracovávat také:

 

Kontaktní adresu;

E-mailovou adresu;

Telefonní kontakt;

Další údaje uvedené ve žádosti o vydání stanoviska/v žádosti stavebního úřadu/jiného orgánu státní správy oprávněného vyžadovat stanovisko společnosti podle zvláštních právních předpisů.